Địa chỉ Giao thức Internet (IP) của tôi là gì?

Địa chỉ IP của bạn là một mã số duy nhất nhận dạng thiết bị của bạn trên internet hoặc mạng cục bộ. Mọi thiết bị được kết nối với internet, bao gồm máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh, đều được gán một địa chỉ IP cho phép thiết bị đó giao tiếp với các thiết bị khác trên mạng .Địa chỉ IP của bạn được tạo thành từ bốn khối số được phân tách bằng dấu chấm, chẳng hạn như 192.168.1.1.Địa chỉ này được nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) chỉ định khi bạn kết nối với Internet hoặc mạng cục bộ. Địa chỉ IP công cộng của bạn có thể thay đổi định kỳ do ISP của bạn chỉ định, trong khi các thiết bị trên mạng gia đình của bạn thường có địa chỉ IP riêng không thay đổi.

Trên Windows, mở Dấu nhắc Lệnh và gõ 'ipconfig' rồi nhấn Enter. Địa chỉ IP của bạn sẽ được liệt kê bên cạnh 'Địa chỉ IPv4'. Trên Mac và Linux, hãy mở Terminal và gõ 'ifconfig' rồi nhấn Return. Địa chỉ IP của bạn sẽ là được liệt kê bên cạnh 'inet'.

Các phiên bản của địa chỉ IP

IPv4

Địa chỉ IPv4

IPv4 (Giao thức Internet phiên bản 4) là giao thức tiêu chuẩn hiện tại để đánh địa chỉ các thiết bị trên internet hoặc mạng riêng. Kể từ đầu những năm 1980, IPv4 đã là giao thức đánh địa chỉ IP được sử dụng nhiều nhất. Địa chỉ IPv4 là một địa chỉ số 32 bit được viết dưới dạng bốn các khối số được phân tách bằng dấu chấm. Ví dụ: 192.168.1.1 là một địa chỉ IPv4 phổ biến. Có khoảng 4,3 tỷ địa chỉ IPv4 duy nhất có thể có. Giới hạn kích thước địa chỉ IP 32 bit này đối với địa chỉ IPv4 đã đạt được trong khoảng thời gian 2011-2012.

Địa chỉ IPv6

IPv6 (Giao thức Internet Phiên bản 6) là thế hệ mới nhất của Giao thức Internet. Nó thay thế IPv4 và cung cấp hệ thống địa chỉ mở rộng có thể hỗ trợ nhiều địa chỉ hơn. Địa chỉ IPv6 dài 128 bit, được viết thành 8 nhóm gồm 4 chữ số thập lục phân cách nhau bằng dấu hai chấm Địa chỉ .IPv6 dài hơn, sử dụng 128 bit so với 32 bit của IPv4. Điều này cung cấp không gian địa chỉ lớn hơn nhiều là 2128 hoặc khoảng 3,4×1038 địa chỉ. Địa chỉ IPv6 được viết thành 8 nhóm gồm 4 chữ số thập lục phân cách nhau bằng dấu hai chấm, ví dụ: 2001: db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab.Với kích thước địa chỉ 128-bit của IPv6, tổng số địa chỉ duy nhất có thể vượt xa số lượng hạt cát trên Trái đất. Con số được tính toán là khoảng 5×1028, tức là khoảng 5×1028 cung cấp hàng tỷ địa chỉ cho mỗi người trên hành tinh.

Địa chỉ IP riêng của tôi là gì?

Địa chỉ IP riêng là địa chỉ IP nội bộ không thể định tuyến trên internet công cộng. Địa chỉ IP riêng là các khối dành riêng mà các thiết bị trên mạng riêng (như mạng cục bộ tại nhà hoặc doanh nghiệp) sử dụng để liên lạc với nhau và với Internet thông qua một bộ định tuyến có địa chỉ IP công cộng. Khi một mạng riêng cần truy cập Internet, một thiết bị như bộ định tuyến gia đình sẽ hoạt động như một thiết bị NAT (Dịch địa chỉ mạng). Bộ định tuyến sử dụng một hoặc nhiều địa chỉ IP công cộng từ ISP và ánh xạ các địa chỉ IP riêng tư cho họ, cho phép các thiết bị riêng tư truy cập internet.

Địa chỉ IP công cộng của tôi là gì?

Địa chỉ IP công cộng là địa chỉ duy nhất trên toàn cầu giúp nhận dạng thiết bị của bạn khi được kết nối với Internet công cộng hoặc mạng bên ngoài. Địa chỉ IP công cộng được Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và các thiết bị kết nối trực tiếp với Internet của bạn chỉ định. Không giống như địa chỉ IP riêng tư, địa chỉ IP công cộng Địa chỉ IP có thể được truy cập trực tiếp từ internet. Địa chỉ IP riêng không thể định tuyến và được sử dụng cho mạng nội bộ, dựa vào địa chỉ IP công cộng và Dịch địa chỉ mạng (NAT) để kết nối internet. Địa chỉ IP Internet gia đình rất linh hoạt và thường thay đổi định kỳ, đôi khi hàng ngày hoặc hàng tuần. Địa chỉ IP công cộng tĩnh cũng có thể được thuê với một khoản phí cố định hàng tháng từ ISP cho các máy chủ hoặc thiết bị cần địa chỉ tĩnh. Địa chỉ IP công cộng cần thiết để các thiết bị kết nối internet liên lạc, định vị và có thể truy cập từ đó bất kỳ thiết bị trực tuyến nào khác. Các trang web sử dụng IP công cộng của khách truy cập để phân phối trang web và lưu lượng truy cập internet được định tuyến bằng địa chỉ công cộng.

Số IP của tôi là gì?

Số IP của bạn đề cập đến địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn. Đây là một mã số duy nhất nhận dạng thiết bị của bạn trên Internet hoặc mạng. Nó cho phép bạn thiết lập kết nối và liên lạc trực tuyến với các hệ thống khác. Nếu bạn được kết nối trực tiếp với internet, bạn sẽ thấy địa chỉ IP công cộng do Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) chỉ định. Để xác định địa chỉ IP hiện tại của bạn, bạn có thể truy cập hoặc làm mới whatismyipaddress.pro. Các trang web thay thế khác: whatismyipaddress, whatismyip, iplookup, ipaddress

Tags Cloud: what is my private ip, what is my ip no,what it is my ip, what is my my ip, what is my ip ip, what is my ip number, what be my ip, what are my ip settings, what is my internet protocol address, what is myip address, what is myipaddress, what ismyip, what is my ip adresa, what myip address, what is my ipv4, what is my public ip address location, what is my ip address vpn